Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego AeroBB.pl
I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki zakupów w sklepie internetowym AeroBB (zwanym dalej Sklepem), należącym do Szymon Prus IT, z siedzibą w: Bielsko-Biała, ul. Plastyków 30, 43-300 (Sprzedawca), prowadzonym przez Szymon Prus; w szczególności zasady dokonywania rejestracji klientów (Klient) i zawierania umów sprzedaży (Umowa). Informacje o produktach oferowanych przez Sklep podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Strona korzysta z plików cookies, które pomagają w sprawniejszym działaniu oraz większym komforcie przeglądania strony.

II. Zasady Rejestracji w Sklepie AeroBB.pl

Korzystając ze Sklepu Klient może dokonać rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych jako dane obowiązkowe.
Rejestracja nie jest wymogiem zawarcia Umowy, a tylko opcją ułatwiającą Klientowi korzystanie ze Sklepu przy kolejnych zakupach. Zakupu Towaru można dokonać bez wcześniejszej rejestracji, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu.

III. Ochrona danych osobowych

Złożenie zamówienia poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy.
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Klient ma prawo do wglądu i edycji swoich danych oraz prawo zażądać usunięcia wpisu. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są do realizacji Umowy, a za wyraźną zgodą Klienta do przekazywania informacji o nowościach i promocjach Sklepu.

IV. Procedura zawarcia Umowy

W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu AeroBB należy wejść na stronę internetową www.AeroBB.pl, umieścić w „koszyku” wybrane Towary, wypełnić formularz zamówienia, a następnie wybrać formę płatności i dostawy.
W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość zmiany zarówno Towaru jak i swoich danych podanych w formularzu.
Aby wysłać zamówienie konieczna jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych w polach formularza oznaczonych jako obowiązkowe.
Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość zawierająca istotne elementy zamówienia, którą Klient otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres email.

V. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
Dostawy Towarów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny ustalony z Klientem sposób.
Koszty dostawy wyliczane są podczas składania zamówienia.
Zamówienia realizowane są w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
Istnieje możliwość odbioru osobistego, po uprzednim ustaleniu przez Sprzedawcę oraz Klienta, terminu oraz miejsca (w miejscowości Bielsko-Biała).

VI. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Sklep oferuje Klientowi następujące formy płatności za zamówione Towary:
Płatność przelewem on-line – płatność z góry za pośrednictwem serwisu TPay lub przelewem elektronicznym,
Płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy i zwrot Towaru

Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku złożenia zamówienia specjalnego, o właściwościach określonych przez Klienta.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana
za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Szymon Prus IT, ul. Plastyków 30, 43-300, Bielsko-Biała (adres do wysyłek).
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zwróconych towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Kupującego na zasadach ogólnych. Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do firmy AeroBB.pl
Koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sklep AeroBB.pl nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów „za pobraniem”.
Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000.22.271).

VIII. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory dotyczące Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać polubownie. W każdym czasie Strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw.
W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.